Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın Hak Ve Nesafete Uygun Bir Şekilde Belirlenmesi Gerekirken, Orantılılık İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Takdirde Hataya Düşülmesi Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın Hak Ve Nesafete Uygun Bir Şekilde Belirlenmesi Gerekirken, Orantılılık İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Takdirde Hataya Düşülmesi Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2078

Karar: 2012/6051

Karar Tarihi: 31.05.2012

ÖZET: Sanıklar hakkında olayın oluş şekli, suç sayısı, suçların ağırlığı, sanıkların kişiliği ve suçu sürdürmedeki ısrarlı tutumları göz önüne alınarak zincirleme suç nedeniyle yapılacak artırımın hak ve nesafete uygun bir şekilde belirlenmesi gerekirken, orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde takdirde hataya düşülerek asgari oranda artırım yapılması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Anlatımları kendilerini ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan tanıklar Ş. K. ve Y. Y.'e çekinme hakkı hatırlatılmadan dinlenmek suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 48 inci maddesine aykırı hareket edilmesi bu tanıkların beyanları dışlandıktan sonra diğer delillerle suçun sübutunun kabul edilmesi mümkün görüldüğünden bozma nedeni sayılmamış, sanık A.'ın kamu görevlisi olmaması nedeniyle hakkında TCK'nın 53/5 inci maddesinin uygulanma koşulları oluşmadığından, TCK'nın 62 nci maddesinin bir atıfet maddesi olmaması, tanık H. tarafından bir kısım eylemlerinin tespiti ve tanık tarafından Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne konunun araştırılması için müzekkere yazıldıktan sonra kayıtlardan tespit edilebilen eylemlerinin suçun niteliğini değiştirmeyecek şekilde sanık A. tarafından ikrar edilmesinin sonuca bir etkisinin bulunmaması, sanıkların savunmalarının kararı veren heyetçe alınması karşısında, alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulduktan sonra, <Pişmanlık duydukları hususunda hiçbir belirti bulunmadığından haklarında TCK'nın 62 nci maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına> şeklindeki ifadelerle takdiri indirimin uygulanmamasında mahkemenin gözlem ve takdirine ilişkin olarak gösterdiği gerekçe somut olayın özelliklerine göre yasal ve yeterli görüldüğünden tebliğnamede bu hususlara ilişen bozma düşüncelerine iştirak edilmemiş, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanıklar hakkında olayın oluş şekli, suç sayısı, suçların ağırlığı, sanıkların kişiliği ve suçu sürdürmedeki ısrarlı tutumları göz önüne alınarak zincirleme suç nedeniyle yapılacak artırımın hak ve nesafete uygun bir şekilde belirlenmesi gerekirken, 5237 sayılı TCK'nın 3/1 inci maddesindeki orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde takdirde hataya düşülerek 43 üncü madde gereğince asgari oranda artırım yapılması suretiyle eksik ceza tayini,

Sanık A. hakkında hüküm kurulurken TCK'nın 61 inci maddesindeki sıralamaya uygun olarak anılan Yasanın 39 uncu maddesinin 43 üncü maddeden önce uygulanması gerektiğinin nazara alınmaması,

Suçun sanık A. tarafından 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında aynı Yasanın 53/5 inci maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bilirkişi ücreti dahil edilmeyerek eksik yargılama giderine hükmedilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozmanın kapsamına, tutuklulukta geçen sürelerle tutuklama koşullarında değişiklik bulunmamasına göre sanıklar haklarındaki tahliye istemlerinin reddine, 31.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker