Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

5237 Sayılı Yasada Mühür Bozma Suçuna Dair Hapis Veya Adli Para Cezası Olarak Seçenekli Cezaların Öngörülmesi Ve Yeni Yasanın Daha Lehe Sonuç Doğuracağı Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

5237 Sayılı Yasada Mühür Bozma Suçuna Dair Hapis Veya Adli Para Cezası Olarak Seçenekli Cezaların Öngörülmesi Ve Yeni Yasanın Daha Lehe Sonuç Doğuracağı Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/1321

Karar: 2012/3027

Karar Tarihi: 02.04.2012

ÖZET: Sanık hakkında 765 sayılı yasa gereğince hapis cezasının alt sınırdan tayin edilip adli para cezasına çevrildiği ve bu cezanın da ertelenmediği halde, 5237 sayılı yasanın mühür bozma suçuna dair hapis veya adli para cezası olarak seçenekli cezaların öngörülmesi ve yasa yürürlüğe girmeden önce işlenen suçlarda, adli para cezasının alt sınırının açıkça gösterilmediği durumlarda, alt sınırın beş gün olarak belirlenecek olması karşısında, sanık hakkında seçimlik adli para cezası uygulamasının tercih edilmesi durumunda, yeni yasanın daha lehe sonuç doğuracağı gözetilmeden hüküm kurulması isabetsizdir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanık hakkında 765 sayılı TCK'nın 274/1 inci maddesi gereğince hapis cezasının alt sınırdan tayin edilip 647 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi uyarınca adli para cezasına çevrildiği ve bu cezanın da ertelenmediği halde, 5237 sayılı TCK'nın mühür bozma suçunu düzenleyen 203 üncü maddesinde hapis veya adli para cezası olarak seçenekli cezaların öngörülmesi ve 5560 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce işlenen suçlarda, adli para cezasının alt sınırının açıkça gösterilmediği durumlarda, alt sınırın 5 gün olarak belirlenecek olması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 203 üncü maddesindeki seçimlik adli para cezası uygulamasının tercih edilmesi durumunda, yeni yasanın daha lehe sonuç doğuracağı gözetilmeden 765 sayılı TCK'nın 274 üncü maddesiyle hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker