Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Suçun Mağduru Ve Suçtan Zarar Göreni Olduğu Halde Hazineye Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Suçun Mağduru Ve Suçtan Zarar Göreni Olduğu Halde Hazineye Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/4695

Karar: 2012/4910

Karar Tarihi: 09.05.2012

ÖZET: Hazinenin suçların mağduru ve suçtan zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Tayin edilen cezaların tür ve miktarına göre sanıklarla müdafilerinin duruşma isteklerinin CMUK'nın 318 inci maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına, Sanık A. N. B. dışındaki sanıkların suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak ve örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlemek suçlarıyla ilgili olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların, 5271 sayılı CMK'nın 231/12 nci maddesi karşısında itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığından, CMK'nın 264 üncü maddesi de gözetilerek temyiz isteklerinin itiraz mahiyetinde kabulüyle merciince 25/07/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 s. Kanun hükümleri de gözetilip gerekli karar verilebileceğinden, sanık D. A. K.'ın 30/12/2005 tarihli İl Özel İdaresi Arsin-Işıklı-Başbudak grubu içme suyu ve 04/01/2006 tarihli İl Özel İdaresi Çarşıbaşı-Şahinli-Kavaklı grubu içme suyu inşaatlarının ihalelerine fesat karıştırmak fiillerinden dolayı 11.01.2008 günlü ilk hükümde beraet kararı verildiği ve temyizsiz kesinleştiği gözetilmeden bozma sonrası yeniden verilen beraet kararlarının hukuki değerden yoksun bulunduğu ve üzerinde temyiz incelemesi yapılamayacağı anlaşıldığından, sanık A. N. B.'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek ve ihaleye fesat karıştırmak, sanık D. A. K.'ın 12/12/2005 tarihli Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Of-Hayrat yolu inşaatı ihalesine fesat karıştırmak, diğer sanıkların ise ihaleye fesat karıştırmak suçlarından kurulan hükümlerle sınırlı olarak inceleme yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

CMK'nın 260/1 inci maddesine göre kamu davasından haberdar edilmemiş ya da haberdar olmamış bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan hazinenin kanun yollarına başvurma hakkının bulunduğu gözetilerek, hükümlerin 19/01/2011 havale tarihli dilekçeyle hazine vekili tarafından temyiz edildiği nazara alınarak yapılan incelemede;

İddianameler ve hükmün içeriğine göre sanık A. N. B. hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ve ihaleye fesat karıştırmak, diğer sanıklar hakkında ise ihaleye fesat karıştırmak suçlarından kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 14 ve 18 inci maddelerine göre hazinenin bu suçların mağduru ve suçtan zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234 üncü maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanıklar ve müdafileriyle hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin belirtilen nedenlerle 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker