Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

İrtikap Suçunda Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Nedeniyle Mahkumiyet Hükümlerinin Açıklamasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Lüzumunun Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı

İrtikap Suçunda Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Nedeniyle Mahkumiyet Hükümlerinin Açıklamasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Lüzumunun Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2099

Karar: 2012/4184

Karar Tarihi: 24.04.2012

ÖZET: Olayda soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, bu maddenin 6 ncı fıkrasına eklenen cümle de nazara alınarak mahkemece mahkumiyet hükümlerinin açıklamasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu bozmayı gerektirmiştir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Hazinenin sanıklara yüklenilen irtikap suçunun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hükümler kurulması,

Kabule göre de;

Hükümden sonra 19/12/2010 tarihinde yürürlüğe giren 6086 s. Kanunla mahkumiyete konu görevi kötüye kullanma suçunun düzenlendiği 5237 sayılı TCK'nın 257 nci maddesinde değişiklik yapılmış olması karşısında; aynı Yasanın 7 nci maddesi uyarınca sanıklar H. E., A. Y. ve A. K.'nın hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Hükümden sonra 08/02/2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK'nın 7/2 nci maddesi uyarınca sanıklar yararına olan 5728 s. Kanunun 562 nci maddesinin 1 inci fıkrasıyla değişik CMK'nın 231/5 inci maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2 nci fıkrası ile de 231/14 üncü maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, bu maddenin 6 ncı fıkrasına 25/07/2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7 nci maddesiyle eklenen cümle de nazara alınarak mahkemece mahkumiyet hükümlerinin açıklamasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısı, sanıklar müdafileri ve suçtan zarar gören vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebeplerle 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker