Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kanun Yararına Bozma İsteminde Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen İşleme Konulmama Kararının Ceza Soruşturmasına Dayanmadığı, Kovuşturmasızlık Kararı Vasfında Olmadığı İçin İtiraza Konu Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Kanun Yararına Bozma İsteminde Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen İşleme Konulmama Kararının Ceza Soruşturmasına Dayanmadığı, Kovuşturmasızlık Kararı Vasfında Olmadığı İçin İtiraza Konu Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/3839

Karar: 2012/5355

Karar Tarihi: 16.05.2012

ÖZET: Müşteki vekilinin şikayeti üzerine D… Cumhuriyet Başsavcılığınca evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda <iddia konusunda hukuka aykırı bir durumun olmadığı, idari yargıyı ilgilendirdiği ve ciddi bir araştırmaya gerek duyulmaksızın yersiz olduğunun tespit edildiği> gerekçesiyle dilekçenin işleme konulmamasına karar verildiği, bu karar bir ceza soruşturmasına dayanmadığı ve kovuşturmasızlık kararı vasfında olmadığı için itiraza konu bir karar sayılamayacağı gözetilerek itiraz merciince <inceleme yapılmasına yer olmadığına> karar verilmesi gerektiği halde itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Dava ve Karar: Görevi kötüye kullanma suçundan şüpheli A… G… hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06/10/2011tarihli ve 2011/10208 soruşturma, 2011/6280 sayılı şikayetin işleme konulmamasına dair karara karşı yapılan itirazın kabulüne ve anılan Kararın kaldırılmasına ilişkin mercii Bolu Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13/01/2012 tarihli ve 2011/1534 değişik iş sayılı kararının;

Benzer konuya ilişkin Danıştay l. Dairesinin 2004/794 esas, 2005/301 sayılı ilamında belirtildiği üzere, Cumhuriyet savcıları tarafından verilen işleme konulmama kararlarına karşı 4483 sayılı Kanun'da itiraz yolu öngörülmediğinden kesin olduğu cihetle, itirazın bu yönden reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 29/02/2012 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-81-1462-2011/3466/12806 sayılıkanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğnameyle daireye ihbar ve dava evrakıyla birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Müşteki vekilinin şikayeti üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda <iddia konusunda hukuka aykırı bir durumun olmadığı, idari yargıyı ilgilendirdiği ve ciddi bir araştırmaya gerek duyulmaksızın yersiz olduğunun tespit edildiği> gerekçesiyle 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4/son maddesi gereğince dilekçenin işleme konulmamasına karar verildiği, bu karar bir ceza soruşturmasına dayanmadığı ve kovuşturmasızlık kararı vasfında olmadığı için CMK'nın 172-173 üncü maddeleri kapsamında itiraza konu bir karar sayılamayacağı gözetilerek itiraz merciince <inceleme yapılmasına yer olmadığına> karar verilmesi gerektiği halde yazılı biçimde itirazın kabulüne karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Bolu Ağır Ceza Mahkemesince kesin olarak verilen 13/01/2012 gün ve 2011/1534 Değişik İş sayılı Kararın CMK'nın 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müştekinin dilekçesinin işleme konulmaması kararına karşı idari yargı yoluna başvurmakta muhtariyetine, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına Tevdiine, 16.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker