Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Denetim Görevinin İhmali Suçunda Şüpheliler Hakkında Danıştay Kararıyla Lüzumu Muhakemelerine Karar Verilmiş Olduğu İçin Yargılamaya Devam Edilerek Sonuçlandırılması Yerine Muhakemenin Durmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluşuna Dair Yargıtay Kararı

Denetim Görevinin İhmali Suçunda Şüpheliler Hakkında Danıştay Kararıyla Lüzumu Muhakemelerine Karar Verilmiş Olduğu İçin Yargılamaya Devam Edilerek Sonuçlandırılması Yerine Muhakemenin Durmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluşuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/3838

Karar: 2012/5352

Karar Tarihi: 16.05.2012

ÖZET: S…Üniversitesinde görevli şüpheliler hakkında Danıştay 1. Dairesinin kararıyla lüzumu muhakemelerine karar verilmiş olması, bu hususun benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ile de kabul edilmiş olması karşısında, yargılamaya devam edilerek sonuçlandırılması yerine muhakemenin durmasına karar verilmesindeki yasaya aykırılık gözetilerek itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Dava ve Karar: Denetim görevinin ihmali suçu nedeniyle Danıştay 1. Dairesinin 26/05/2010 tarihli ve 2010/682 esas, 2010/833 sayılı kararıyla lüzumu muhakemelerine karar verilen şüpheliler N… F…, M… Y…, S… A…, Y… K…, Ö… K… Y… ve N… K… haklarındaki yargılamanın iddianame düzenlenmesi için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8 inci maddesi gereğince durmasına ilişkin Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/10/2010 tarihli ve 2010/317 esas, 2010/730 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/11/2010 tarihli ve 2010/1380 değişik iş sayılı kararının;

Dosya kapsamına göre, Sakarya Üniversitesinde görevli şüpheliler hakkında Danıştay 1. Dairesinin 26/05/2010 tarihli ve 2010/682 esas, 2010/833 sayılı kararıyla lüzumu muhakemelerine karar verilmiş olması, bu hususun benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 03/05/2002 tarihli ve 2002/5698-7784 sayılı kararı ile de kabul edilmiş olması karşısında, yargılamaya devam edilerek sonuçlandırılması yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8 inci maddesi gereğince muhakemenin durmasına karar verilmesindeki yasaya aykırılık gözetilerek itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 07/03/2012 gün ve B.03.CİG.0.00.00.04-105-54-0245- 2012/3845/14686 sayılı Kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğnameyle daireye ihbar ve dava evrakıyla birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Sonuç: Dosya içeriğine nazaran kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde olduğundan Sakarya l. Ağır Ceza Mahkemesince kesin olarak verilen 24/11/2010 gün ve 2010/1380 değişik iş sayılı kararın CMK'nın 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına Tevdiine, 16.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker