Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Tebliğ Belgesine Göre İtirazın Esastan İncelenmesi Yerine, Tebligat Tarihinin Hatalı Olarak Kabul Edilmesi Ve Buna Bağlı Olarak İtirazın Süre Yönünden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

Tebliğ Belgesine Göre İtirazın Esastan İncelenmesi Yerine, Tebligat Tarihinin Hatalı Olarak Kabul Edilmesi Ve Buna Bağlı Olarak İtirazın Süre Yönünden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/4094

Karar: 2012/5354

Karar Tarihi: 16.05.2012

ÖZET: Tebliğ belgesine göre B… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 26.04.2011 tarihinde tebliğ edilmesini müteakip müşteki vekilinin on beş günlük yasal süre içerisinde verdiği 09/05/2011 havale tarihli dilekçeyle itiraz ettiği gözetilerek itirazının esastan incelenmesi yerine, tebligatın tarihinin hatalı olarak 21/04/2011 olarak kabul edilmesi ve buna bağlı olarak itirazın süre yönünden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Dava ve Karar: Görevi kötüye kullanma suçundan şüpheli B… G… hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 23.03.2011 tarihli ve 2011/5644 soruşturma, 2011/2750 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin, mercii Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.06.2011 tarihli ve 2011/446 değişik iş sayılı kararının;

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince, itirazın müşteki vekili tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/1 inci maddesinde belirtilen 15 günlük yasal süre içerisinde yapılmadığından bahisle reddine karar verilmiş ise de; Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 23.03.2011 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın müşteki vekiline 26.04.2011 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine müşteki vekilince 09.05.2011 havale tarihli dilekçeyle yapılan itirazın süresinde olduğu dikkate alınmaksızın, yapılan itirazın esastan incelenerek karar verilmesi yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 26.04.2012 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-34-0196-2012/2721/10319 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle daireye ihbar ve dava evrakıyla birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Tebliğ belgesine göre Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 26/04/2011 tarihinde tebliğ edilmesini müteakip müşteki vekilinin CMK'nın 173/1 inci maddesinde öngörülen onbeş günlük yasal süre içerisinde verdiği 09.05.2011 havale tarihli dilekçeyle itiraz ettiği gözetilerek itirazının esastan incelenmesi yerine, tebligatın tarihinin hatalı olarak 21.04.2011 olarak kabul edilmesi ve buna bağlı olarak itirazın süre yönünden reddine karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince kesin olarak verilen 09/06/2011 gün ve 2011/446 Değişik İş sayılı kararın CMK'nın 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına Tevdiine, 16.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker