Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Hazinenin Zimmet Suçundan Zarar Gören Sıfatının Gereği Olarak Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma Ve Diğer Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Hazinenin Zimmet Suçundan Zarar Gören Sıfatının Gereği Olarak Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma Ve Diğer Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/612

Karar: 2012/2760

Karar Tarihi: 27.03.2012

ÖZET: Hazinenin zimmet suçundan zarar gören sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilerek yasal hakları hatırlatıldıktan sonra katılma konusundaki istemi sorulup talep halinde ilgili bakanlıkları temsilen hazinenin müdahil sıfatıyla davaya kabulünün gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizdir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

3628 sayılı Yasanın 18 inci maddesi gereğince, hazinenin zimmet suçundan zarar gören sıfatının gereği olarak CMK'nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilerek yasal hakları hatırlatıldıktan sonra aynı Yasanın 238 inci maddesi uyarınca katılma konusundaki istemi sorulup talep halinde ilgili bakanlıkları temsilen hazinenin müdahil sıfatıyla davaya kabulünün gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafii, katılan vekili ve suçtan zarar gören Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, kararın içeriğine, tutuklama tarihine ve verilen ceza tutarına göre sanık A. müdafiin tahliye talebinin reddine, 27.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker