Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Düzenleyen Kanun Maddesindeki Değişiklik Nedeniyle Lehe Olan Kanun Uygulanır Hükmü Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektireceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Düzenleyen Kanun Maddesindeki Değişiklik Nedeniyle Lehe Olan Kanun Uygulanır Hükmü Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektireceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/582

Karar: 2012/1064

Karar Tarihi: 27.02.2012

ÖZET: Görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen kanun maddesinde yapılan değişiklik ile maddede yer alan <kazanç> sözcüğünün <menfaat> olarak değiştirilmesi, öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının indirilmesi ve yeni bir ceza ihdas edilmesi karşısında <suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunla sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur> hükmü gözetilerek, sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Yıprak Belediye Başkanlığı'nın Dinar Ziraat Bankasında bulunan hesabından para çekmek için sanıklar A… S… ve B… A…'ın görevlendirildikleri, sanık S… A…'ın ise diğer sanıkları götürüp getirmek için şoför olarak görevlendirildiği, sanıkların parayı çektikten sonra belediyeye ait parayı sanık S… A…'ın yanında bırakarak şahsi işlerini yapmak için çarşıya gittikleri, sanık S…'ın çanta içerisinde bulunan paradan 2650-TL'yi aldığı ve bu suretle hırsızlık suçunu işlediği, diğer sanıkların ise muhafazayla yükümlü oldukları paranın çalınmasına sebep olarak görevlerini ihmal ettikleri anlaşılmakla; yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

Hükümden sonra 08/02/2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK'nın 7/2 nci maddesi uyarınca sanıklar yararına olan 5728 sayılı Kanunun 562 nci maddesinin 1 inci fıkrasıyla değişik CMK'nın 231/5 inci maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2 nci fıkrası ile de 231/14 üncü maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, bu maddenin 6 ncı fıkrasına 25/07/2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7 nci maddesiyle eklenen cümle de nazara alınarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

19/12/2010 tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Yasanın 1 inci maddesi ile TCK'nın 257/1-2 nci madde-fıkralarında yer alan <kazanç> sözcüğünün <menfaat> olarak değiştirilmesi, bu fıkralarda öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının indirilmesi ve 3 üncü fıkra için yeni bir ceza ihdas edilmesi karşısında TCK'nın 7/2 nci madde-fıkrasındaki <suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunla sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur> hükmü gözetilerek, sanıklar A… S… ve B… A….'ın hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiileri ve katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker