Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden, Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Hükümler Kurulmasının Bozmayı Gerektireceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden, Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Hükümler Kurulmasının Bozmayı Gerektireceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2126

Karar: 2012/5016

Karar Tarihi: 10.05.2012

ÖZET: Sanıklar haklarında rüşvet vermek, sanık M… hakkında rüşvet almak suçlarından kamu davası açıldığı, hazinenin bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan hükümler kurulması bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

CMK'nın 261 ve 266 ncı maddelerine göre, aynı Kanunun 150/2 nci maddesi gereğince atanmayan avukatın müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurma hakkının bulunduğu ve sanıklar M. A., S. K., Y. K. tarafından verilen 19/12/2006 ve 20/12/2006 günlü dilekçelerinde özetle <hükmü temyiz etmek istemediklerini> belirterek temyizden feragat ettiklerini bildirdikleri anlaşıldığından bu sanıklar müdafilerin vaki temyiz isteklerinin CMUK'nın 317 nci maddesi gereğince reddiyle, hazine vekilinin temyiz itirazlarının haklarında beraat hükmü verilen sanıklar, Hınıs Mal Müdürünün temyiz itirazlarının ise sanıklar M. Y., A. S. ve M. T. haklarında kurulan mahkumiyet hükümleriyle sınırlı olarak incelenmesine karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanıklar A. S. ve M. T. haklarında rüşvet vermek, sanık M. Y. hakkında rüşvet almak suçlarından kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 14 ve 18 inci maddelerine göre hazinenin bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234 üncü maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hükümler kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanıklar A. S., M. T., M. Y., İ. Ö., N. S. müdafiileri ve katılan Hazine vekiliyle Hınıs Mal Müdürünün temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.05.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker