Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Hastanede Yapılan Göz Ameliyatı Sonunda Davacının Gözünün Görmemesi Üzerine Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi Ve Manevi Zararın Tazmininin Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Hastanede Yapılan Göz Ameliyatı Sonunda Davacının Gözünün Görmemesi Üzerine Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi Ve Manevi Zararın Tazmininin Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY

10.Dairesi

Esas: 1998/190

Karar: 1999/6198

Karar Tarihi: 22.11.1999

Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili: Av. ...

İstemin Özeti: ... Hastanesinde yapılan göz ameliyatı sonucunda gözünün görmemesi nedeniyle uğradığını öne sürdüğü 200 milyon TL. maddi ve 200 milyon TL. manevi zararın yasal faiziyle birlikte 450 milyon TL. olarak tazmin edilmesi istemiyle açılan dava sonucunda Trabzon İdare Mahkemesince verilen 20.11.1997 tarih ve E:1994/1481, K:1997/1130 sayılı ve tazminat isteminin kısmen kabulü kısmen reddi yönündeki kararın temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

D.Tetkik Hakimi: G. Nalan Hatipağaoğlu

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Bilgin Ansan

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:

Dava; davacıya yapılan göz ameliyatı sonucunda bir gözünü kaybetmesi nedeniyle uğranıldığı öne sürülen 200 milyon TL. maddi ve 200 milyon TL. manevi zararın yasal faiziyle birlikte 450 milyon TL. olarak tazmin edilmesi istemiyle açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesince: davacının 14.4.1994- tarihinde ... Hastanesine gözündeki rahatsızlık nedeniyle başvurduğu, hastanın 3270 protokol numarası ile kaydedildiği, yapılan tetkikler sonucunda sol göz üst kapağında şalozyon teşhis edildiği, 15.4.1994 tarihinde cerrahi müdahale ile tedavi uygulanırken lokal anestezi sırasında 22 numaralı anestezi iğnesinin davacının sol göz saat altı katranına isabet ettiği ve göziçi kanaması meydana geldiği, meydana gelen göziçi kanaması nedeniyle davacının II. göz servisine nakledildiği, 9.5.1994 tarihine kadar yataklı olarak tedavisi sürdürülen davacının sol gözünün görme yeteneğini tamamen yitirdiği, bu nedenle uğranılan zararın tazmini istemiyle dava açıldığı, olayda gözündeki rahatsızlık nedeniyle ... Hastanesine başvuran davacının sol göz üst kapağında bulunan şalozyon (arpacık) nedeniyle ameliyat yoluyla tedavisine karar verilerek 15.4.1994 tarihinde Op.Dr. ... tarafından ameliyat edildiği, ameliyat esnasında lokal anestezi uygulanmasında kullanılan 22 numaralı anestezi iğnesinin davacının sol göz saat altı katranına isabet ettiği, bu nedenle davacının sol gözünün görme yeteneğini tamamen kaybettiği hususlarının davalı idarece de kabul edildiği ve davalı idarenin savunmasına ekli muayene kağıdı, günlük gözlem çizelgesi, anestezi belgesi, hasta kabul kağıdı, ameliyat kağıdı, poliklinik defteri, protokol defteri, ilaç reçeteleri ve ameliyatı uygulayan doktorun ifade tutanağından da açıkça tespit edildiği, ortada sol gözün tamamen yitirilmesi sonucunu doğuran bir zararın varlığının kuşkusuz olduğu, bu nedenle ... Hastanesinde yapılan göz ameliyatı esnasında anestezi enjeksiyonundan meydana geldiği konusu ihtilafsız olan sol gözün kaybedilmesi olayı karşısında; davalı idarece yürütülmekte olan sağlık hizmetinin işleyişinden ortaya çıkan bu zararın hizmet kusurlu işleten idarece tazmini gerektiği, davacının yaptığı masraflarına karşılık 200 milyon TL. maddi tazminat talep edilmiş ise de dava dilekçesine ekli olarak sunulan harcama belgelerinin incelenmesinden; ulaşım giderlerine ilişkin belgelerden davacı ve refakatçiye ait olmayan 1.300.000 TL. lik kısım düşüldükten sonra ilaç ve tedavi giderleri karşılığı olarak bulunan 63.093.400 lira ile davacının sağlık sigortasından yararlandığı kısımların da dikkate alınarak, hayatın doğal akışında davacının harcadığı gıda ve yatak ücretleri karşılığı olarak takdir edilen 20 milyon TL.nin toplamıyla toplam 83.093.400 liranın maddi tazminat olarak davacıya verilmesi gerektiği, manevi tazminat için ise; gözünü kaybetmesi nedeniyle manevi değerlerinde bir eksilme meydana gelen davacıya duyulan acının, üzüntünün ve sarsıntının verdiği hisler nedeniyle takdiren 100 milyon TL.manevi tazminatın verilmesinin uygun görüldüğü, davacının maddi tazminat isteminin 83.093.400 TL.lik kısmının kabulüne, ve bu tazminata idareye başvuru tarihi olan 31.10.1994 den itibaren yasal faiz hükmedilmesine, fazlaya ilişkin kısmın reddine, 100 milyon TL. manevi tazminat ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmının ise reddine, karar verilmiştir.

Davalı idare; meydana gelen olay konusunda bir ihtilaf olmadığını, ancak olayda sebep sonuç ilişkisi bulunmadığını, böyle bir olay meydana gelmiş ise de idarenin ne hizmet kusuru ne de kusursuz sorumluluk ilkesine göre sorumluluğu olacağını, hükmedilen tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açmaması gerektiğini, ayrıca maddi tazminat olarak istenilen masrafların daha sonradan sigortadan tahsili yoluna gidildiğini, dolayısıyla mahkemece söz konusu giderlerin maddi tazminat hesabına dahil edilmesinin, yerinde olmadığını iddia ederek mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Yasayla değişik 49.maddesinde yer alan sebebi erden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı olarak verilen Trabzon İdare Mahkemesinin 20.11.1997 tarih ve E:1994/1481, K:1997/1130 sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, 22.11.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker