Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Para Tahsili Veya Koruma Ve Gözetim Görevinin Varlığı Halinde Eyleminin Zincirleme Zimmet Suçunu, Aksi Halde Zincirleme Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağına Dair Yargıtay Kararı

Para Tahsili Veya Koruma Ve Gözetim Görevinin Varlığı Halinde Eyleminin Zincirleme Zimmet Suçunu, Aksi Halde Zincirleme Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağına Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2028

Karar: 2012/3702

Karar Tarihi: 12.04.2012

ÖZET: Ssk Hastanesinde hasta kabul servisi şef görev yetkilisi olarak çalışan sanığın hastanede tedavi olan ücretli hastaların hastane masraflarını amirinden talimat almaksızın taksitlendirip tahsil ettiği taksit tutarlarını kurum hesabına yatırmayarak mal edindiği iddiası karşısında; sanık müdafiin hasta kabul servisi görevlilerinin para tahsili görevlerinin bulunmadığını savunması da gözetilerek öncelikle sanığın para tahsili görevinin ya da para üzerinde koruma ve gözetim sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, fiilen para tahsiliyle görevlendirilip görevlendirilmediği hususları kurumdan sorularak sonucuna göre; para tahsili veya koruma ve gözetim görevinin varlığı halinde eyleminin zincirleme zimmet suçunu, aksi halde zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Sanığın görev yaptığı hastanenin hüküm tarihi olan 14/10/2005 gününden önce 19/01/2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5283 sayılı Yasayla Sağlık Bakanlığına devredilmiş olması ve hükümden sonra 5502 sayılı Yasayla yapılan yasal düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumuna davada temyiz hakkı vermeyeceğinden kurum vekilinin temyiz isteminin reddiyle incelemenin sanık müdafiin temyiziyle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Suçun 5237 sayılı TCK'nın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen hakkında aynı Yasanın 53/5 inci maddesi gereğince cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Mersin SSK Hastanesinde hasta kabul servisi şef görev yetkilisi olarak çalışan sanığın hastanede tedavi olan ücretli hastaların hastane masraflarını amirinden talimat almaksızın taksitlendirip tahsil ettiği taksit tutarlarını kurum hesabına yatırmayarak mal edindiği iddiası karşısında; sanık müdafiin SSK Sağlık Teşkilatı Yönetmeliğinin 154 üncü maddesine ve 876 sayılı Hastane İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre hasta kabul servisi görevlilerinin para tahsili görevlerinin bulunmadığını savunması da gözetilerek öncelikle sanığın para tahsili görevinin ya da para üzerinde koruma ve gözetim sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, fiilen para tahsiliyle görevlendirilip görevlendirilmediği hususları kurumdan sorularak sonucuna göre; para tahsili veya koruma ve gözetim görevinin varlığı halinde eyleminin zincirleme zimmet suçunu, aksi halde zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,

Kabule göre de; 5237 sayılı Yasanın 53/1 inci maddesi uyarınca uygulama yapılırken aynı maddenin 3 üncü fıkrası gözetilmeksizin 53/1-c madde ve bendinde sayılan kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı, vesayet ve kayyımlığa ait hakların koşullu salıvermeye kadar kısıtlanması yerine infaz süresince yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker