Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zimmete Konu Paranın Suç Tarihi İtibariyle Alım Gücü ve Ekonomik Kıstaslar Nazara Alınması Gerektiği Halde Mahkeme Tarafından Sanığın Gereksinimi Kadar Para Almasının Kıstas Gösterilmesinin Sonuca Etkili Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı

Zimmete Konu Paranın Suç Tarihi İtibariyle Alım Gücü ve Ekonomik Kıstaslar Nazara Alınması Gerektiği Halde Mahkeme Tarafından Sanığın Gereksinimi Kadar Para Almasının Kıstas Gösterilmesinin Sonuca Etkili Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2007/3456

K. 2007/3872

T. 22.5.2007

• ZİMMET ( Zimmete Konu Paranın Suç Tarihi İtibariyle Alım Gücü ve Ekonomik Kıstaslar Nazara Alınması Gerektiği Halde Mahkeme Tarafından Sanığın Gereksinimi Kadar Para Almasının Kıstas Gösterilmesinin Sonuca Etkili Olmadığı )

• GÜVENLİK TEDBİRİ ( Zimmet - 5237 S. TCK’nun 53/5. Maddesinin Uygulanmaması Halinde Mahkemesinden Her Zaman Karar Alınabileceği )

ÖZET : 5237 Sayılı TCK.nun 249. maddesinin tatbik kabiliyeti açısından zimmete konu paranın suç tarihi itibariyle alım gücü ve ekonomik kıstaslar nazara alınması gerektiği halde, mahkeme tarafından sanığın gereksinimi kadar para almasının kıstas gösterilmesi sonuca etkili olmadığından, sanık hakkında güvenlik tedbiri olan 5237 sayılı TCK.nun 53/5. maddesinin uygulanmaması ise bu konuda mahkemesinden her zaman karar alınması mümkün bulunduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

DAVA : Basit zimmet suçundan sanık Şentürk Kaya'nın yargılanması sonucunda; nitelikli zimmet suçundan mahkumiyetine dair Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.11.2006 gün ve 2006/113 Esas, 2006/599 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi,

Süresinden sonra yapılması nedeniyle sanık müdafiinin duruşma isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 318. maddesi gereğince reddine, incelemenin duruşmasız olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 Sayılı TCK.nun 249. maddesinin tatbik kabiliyeti açısından zimmete konu paranın suç tarihi itibariyle alım gücü ve ekonomik kıstaslar nazara alınması gerektiği halde, mahkeme tarafından sanığın gereksinimi kadar para almasının kıstas gösterilmesi sonuca etkili olmadığından, sanık hakkında güvenlik tedbiri olan 5237 sayılı TCK.nun 53/5. maddesinin uygulanmaması ise bu konuda mahkemesinden her zaman karar alınması mümkün bulunduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak;

Sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan haklarından koşullu salıverilme tarihine, diğer bentlerde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar vermek gerekirken "TCK.nun 53/1. maddenin a, b, c, d, e bentlerinde yer alan güvenlik tedbirlerinin kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak cezanın infazı süresince sanık hakkında uygulanmasına" karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında yer alan "TCK.nun 53/1. maddenin a, b, c, d, e bentlerinde yer alan güvenlik tedbirlerinin kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak cezanın infazı süresince sanık hakkında uygulanmasına" dair bölüm çıkarılarak yerine "5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan haklarından koşullu salıverilme tarihine, diğer bentlerde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına" denilmek suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 22.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker