Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2007/12446

K. 2008/762

T. 6.2.2008

• ZİMMET ( Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gereği )

• ZORUNLU MÜDAFİ ( Sanığın Üzerine Atılı Suç İçin İlgili Yasada Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırının On Yılın Üzerinde Olduğu - Duruşmaya Gelmemiş Olan Sanık Müdafiine Duruşma Gününün Bildirilmesi ve Gelmediği Takdirde Yeni Bir Müdafii Atanması Gerektiği )

• 4389 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Zimmete Geçirilen Paranın Tamamı Soruşturma Başlamadan Önce Ödendiğine Göre Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )

• CEZADA İNDİRİM ( Zimmete Geçirilen Paranın Tamamı Soruşturma Başlamadan Önce Ödendiğine Göre Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )

ÖZET : Sanığın üzerine atılı suç için ilgili yasada öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırının on yılın üzerinde olduğu cihetle, 5271 sayılı CMK'nın 150/3. maddesi uyarınca duruşmaya gelmemiş olan sanık müdafiine duruşma gününün bildirilmesi ve gelmediği takdirde yeni bir müdafii atanması gerekir.

Zimmete geçirilen paranın tamamı soruşturma başlamadan önce ödendiğine göre cezadan 2/3 oranında indirim yapılması gerekir.

Zimmet suçunun konusunu oluşturan paranın suç tarihindeki değerinin az olduğu gözetilerek cezadan indirim yapılmalıdır.

DAVA : 4389 sayılı Kanun'a muhalefetten sanık Ahmet hakkında yapılan duruşma sonunda; sanığın hükümlülüğüne dair ( Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi )'nden verilen 15.02.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından süresinde ve duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteyen 22.06.2007 tarihli tebliğnamesiyle Daireye verilmekle, sanık hakkında tayin olunan cezanın miktar ve niteliği itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verildikten, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının düşüncesi alındıktan ve sanık müdafii Av. Erdem savunmasını yaptıktan sonra dosyadaki kağıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - Sanığın üzerine atılı suç için ilgili yasada öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırının on yılın üzerinde olduğu cihetle, 5271 sayılı CMK'nın 150/3. maddesi uyarınca duruşmaya gelmemiş olan sanık müdafiine duruşma gününün bildirilmesi ve gelmediği takdirde yeni bir müdafii atanması gerektiği gözetilmeden sanık müdafiinin yokluğunda hüküm tesisi suretiyle hakkının kısıtlanması,

2- Sanık zimmetine geçirdiği miktarın tamamını henüz banka müfettişi de olayla ilgili araştırmaya başlamadan önce 20.12.2001 tarihinde ödediği cihetle, ödemeyi soruşturma başlamadan önce gerçekleştirdiğinden hüküm olunan cezasından 5411 sayılı Yasa'nın 160/4. maddesi uyarınca 2/3 oranında indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Zimmet suçunun konusunu oluşturan 1.666.000.000 liranın suç tarihindeki ekonomik koşullar ve paranın satın alma gücüne nazaran değerinin az olduğu gözetilerek cezasından 5411 sayılı Yasa'nın 160/son maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin nazara alınmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA , 06.02.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker