Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar
Güncel Yargı Kararları
1 Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
2 Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
3 Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
4 Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
5 Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
6 İhtiyati Haciz Kararı Alan Alacaklının Yedi Gün İçinde Takip Talebinde Bulunmaya Mecbur Olduğuna, İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihte İcra Takibinin Derdest Olmasının İhtiyati Haczin İnfazına Engel Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı
7 Konut Kredisinin Yeniden Yapılandırılmasında Bankanın Komisyon Ve Dosya Masrafı Adı Altında Yaptığı Kesintinin İadesi Talebinin Kabulü Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
8 Karar Düzeltme Aşamasında Davacı Kocanın Öldüğü, Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
9 Borçlu Vekilinin UYAP Üzerinden Davadan Feragat Dilekçesi Verdiği, Vekaletnamesinde Davadan Feragat Yetkisi Bulunduğu Anlaşıldığından İstemle İlgili Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
10 İdarenin Kanuna Aykırı Tebliğe Dayanarak İhaleyi Alan Şirket Hakedişlerinden % 5 Oranında Kesinti Yapamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
11 Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Yasal Beş Günlük Sürenin Resmi Tatil Gününde Dolduğuna, Resmi Tatil Gününü Takip Eden Günde Yapılan Başvurunun Süresinde Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
12 Borçlunun İşyeri Adresinin Belli Olduğu Anlaşıldığından, Alacaklının Borçlunun Yeniden İşyeri Adresinin Tespitini Talep Etmekte Hukuki Bir Yararının Bulunmadığına İlişkin Yargıtay Kararı
13 Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Ve Mükerrerliğe Esas Alınan Adli Para Cezasının, Miktar İtibariyle Kesin Olması Sebebiyle Mükerrerliğe Esas Alınamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
14 Daha Önce Verilen İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz Edilerek Bu Karara Karşı Kanun Yollarına Başvurulmuşken Sonucu Beklenmeden Bu Aşamadan Sonra Yeniden İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Edilmesine İlişkin Yargıtay Kararı
15 Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Oluşan Tazminat İsteminde İdari Yargının Görevli Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
16 Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağına, Uzman Olan Bir Heyetten Rapor Alınarak Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
17 Geçit Hakkının Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Kamuya Ait Tapulu Taşınmazlar Üzerinden Kurulabileceğine, Orman Niteliğindeki Bir Yerden Kişi Yararına Geçit Tesisinin Mümkün Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı
18 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cumhuriyet Savcısının Düzenlenen Fezlekenin İçeriğiyle Yetinmeksizin Maddi Gerçeği Bulmak İçin Gerekli İşlemleri Yapması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
19 Müddetname Hesaplarında Resmi Takvimin Yıl Olarak Belirleneceğine, Yılın da 365 Gün Olarak Hesap Edileceğine ve Şubat Aylarının 29 Çektiği Dönemlerin Yıl Hesabında Nazara Alınacağına İlişkin Yargıtay Kararı
20 İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Halinde Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilebileceğine İlişkin Danıştay Kararı
21 Davalının İtirazlarını Karşılamayan Yetersiz Bilirkişi Raporu Bulunduğundan Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
22 Şüpheli veya Sanığın Yakalanabilmesi İçin Mobil Telefonun Yerinin Hakim veya Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararına İstinaden Tespit Edilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
23 Bankanın Konut Kredisi Kullandırırken Tüketiciden Ancak Zorunlu Olan Masrafları İsteyebileceği, Zorunlu Masrafların Neler Olduğu Konusunda İspat Yükünün Bankada Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
24 Davalı Bankadan Delilleri Sorulduktan Sonra Konusunda Uzman Bilirkişi Ya Da Heyetinden Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Masrafların Neler Olduğunun Ve Miktarının Tespiti İçin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
25 Konut Kredisi Sözleşmesinde Kredi Verilirken Tüketiciden Alınan Dosya Masrafının Dayanağı Olmadığına Tüketici Hakem Heyeti Kararına Dayanarak Masrafın İadesi İçin İcra Takibi Yapılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
26 Kredi Faiz Oranlarının Düşüşünden Yararlanmak Üzere Kredinin Yeniden Yapılandırılması Talep Edildiğinde Bankanın Erken Ödeme Komisyonu ve Plan Değişikliği Adı Altında Yeniden Ücret Talep Edemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
27 Konut Aboneliği İle Şantiye Aboneliği Arasındaki Farkın Tahsili Talebi Hakkında Yargıtay Kararı
28 Dava Dışı Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağına, Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceğine Dair Yargıtay Kararı
29 Söze Ve Eyleme Bağlı Olarak Öldürme Kastıyla Hareket Edildiği Anlaşıldığı Halde, Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği Düşünülmeden, Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
30 Kanundaki Düzenleme Karşısında Sinyal Bilgilerinin Tespiti Talebinin Acil Haller Dışında Mahkeme Kararı İle İstenebileceğinden İtirazın Bu Yönden Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
31 Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Hüküm Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
32 İnfaz Olunmuş Cezalar Yönünden De Şartları Varsa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebileceğine, Bu Nedenle Sanık Hakkında Verilen Cezanın İnfaz Olunduğundan Söz Edilerek İtirazın Reddine Karar Verilmeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
33 Hükümlünün Tutuklu Kaldığı Sürenin İnfaz Edilmekte Olan Mahkumiyetinden Mahsubunun Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
34 Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Açısından İlgili Dosyanın Onaylı Örneklerinin Dosya İçersine Konulup Sonucuna Göre, Davaların Mükerrerliği Ve Zincirleme Suç Hükümleri De Tartışılarak Hüküm Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
35 Rüşvet Suçunda Anlaşma Olmaksızın Tek Taraflı Teklif Halinde Teşebbüs Hükümlerinin Tartışılmasının Gerektiği Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
36 Müddetlerin Hesabında Yılın Resmi Takvim Yılı Olarak Belirlenmesi Ve Artık Yıl Dahi Olsa 2008 Yılının Da Bir Yıl Olarak Hesap Edilmesi Gerekeceği, Bu Durum İle Birlikte Hükümlünün Koşullu Salıverilme Tarihinin Hesaplanacağına İlişkin Yargıtay Kararı
37 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Kanun Maddesi Gereği Suç Teşkil Etmeyip Sahibi Hakkında Bir Dava Açılmayıp Sadece Müsaderesi Gereken Silahla İlgili Sulh Ceza Hakimliğinin Görevli Bulunduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
38 Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması Ve Koşulları Bulunduğu Takdirde, Tayin Olunan Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi İle Cezanın Ertelenmesi Gerekip Gerekmediği Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Zorunluluğuna İlişkin Yargıtay Kararı
39 İrtikap Suçunda, Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
40 Dava Açılmayan Suçtan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
41 Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
42 Sanıkların İşlediği Kabul Edilen Fiillerinin Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Tartışılmadan Nitelikli Dolandırıcılıktan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı
43 Zimmet Suçunda Sanığın Ödeme İradesinin Soruşturma Başlamadan Önceye Yönelik Olduğundan Fazla Ceza Tayininin İsabetsizliğine İlişkin Yargıtay Kararı
44 Zimmet Suçunda Meydana Gelen Zararın Sanıklar Tarafından Ortaklaşa Biçimde Hükümden Önce Tamamen Giderilmesi Karşısında Etkin Pişmanlık Hükümleri Gereğince Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
45 Zimmet Suçunda Eksik Soruşturmayla Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
46 Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ve İnfaz Edilmiş Bulunan Kararı İle Hükmedilmiş Olan Hükümlülüğünün Cezasının Ertelenmesine Engel Teşkil Ettiğine, Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
47 Zincirleme Suç Nedeniyle Yapılacak Artırımın Hak Ve Nesafete Uygun Bir Şekilde Belirlenmesi Gerekirken, Orantılılık İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Takdirde Hataya Düşülmesi Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı
48 5237 Sayılı Yasada Mühür Bozma Suçuna Dair Hapis Veya Adli Para Cezası Olarak Seçenekli Cezaların Öngörülmesi Ve Yeni Yasanın Daha Lehe Sonuç Doğuracağı Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
49 İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Suçun Mağduru Ve Suçtan Zarar Göreni Olduğu Halde Hazineye Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
50 Mühür Bozma Suçunda Sanığın Sabıkalı Olduğundan Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
51 İrtikap Suçunda Şikayete Bağlı Suç Olma Koşulunun Kaldırılması Nedeniyle Mahkumiyet Hükümlerinin Açıklamasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Lüzumunun Bozmayı Gerektirdiğine İlişkin Yargıtay Kararı
52 Kanun Yararına Bozma İsteminde Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen İşleme Konulmama Kararının Ceza Soruşturmasına Dayanmadığı, Kovuşturmasızlık Kararı Vasfında Olmadığı İçin İtiraza Konu Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
53 Denetim Görevinin İhmali Suçunda Şüpheliler Hakkında Danıştay Kararıyla Lüzumu Muhakemelerine Karar Verilmiş Olduğu İçin Yargılamaya Devam Edilerek Sonuçlandırılması Yerine Muhakemenin Durmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluşuna Dair Yargıtay Kararı
54 Adli Para Cezaları İçin Mükerrirlere Özgü Bir İnfaz Rejimi Öngörülmemesine Rağmen, Sanık Hakkında Bunun Uygulanmasının Ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
55 Suça Konu Belgelerin Duruşmada İncelenip, Belgenin Aldatma Yeteneğinin Ne Şekilde Gerçekleştiği Belirlenerek Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
56 Alacak Miktarının Lehe Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Geçerli Olan Brüt Asgari Ücret Miktarının Altında Kalması Nedeniyle İtirazın Reddi Yerine Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
57 Tebliğ Belgesine Göre İtirazın Esastan İncelenmesi Yerine, Tebligat Tarihinin Hatalı Olarak Kabul Edilmesi Ve Buna Bağlı Olarak İtirazın Süre Yönünden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
58 Hazinenin Zimmet Suçundan Zarar Gören Sıfatının Gereği Olarak Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma Ve Diğer Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
59 Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Düzenleyen Kanun Maddesindeki Değişiklik Nedeniyle Lehe Olan Kanun Uygulanır Hükmü Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektireceğine İlişkin Yargıtay Kararı
60 Usulen Dava Ve Duruşmalar Bildirilmeden, Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Hükümler Kurulmasının Bozmayı Gerektireceğine İlişkin Yargıtay Kararı
61 Davacının Bayilik Lisansına İşletmediği Köy Pompası İle Akaryakıt Sattığının Tespit Edildiği Anlaşıldığından İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Uyuşmazlık Konusu Kurul Kararında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığına İlişkin Danıştay Kararı
62 Bayisi Olduğu Dağıtım Şirketi Dışında Bir Yerden Akaryakıt İkmal Ettiğine, İstasyon Dışında Akaryakıt Sattığına, Standartlara Aykırı Akaryakıt İkmal Ettiğine, Verilen İdari Para Cezalarında Mevzuata Aykırılık Saptanmadığına İlişkin Danıştay Kararı
63 İdari Para Cezalarında, Ceza Verilmesinin Dayanağı Olan Kuralın Yürürlükten Kaldırılması Veya Lehe Düzenleme Yapılması Yoluyla Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durumun Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
64 Önemli Delillerin Kaybolmasını Engellemede Gerekli Özeni Göstermeyen, Hastane Acil Ameliyat Koşullarının Organizasyonunda Eksikliği Bulunan İdarenin, Sağlık Hizmetinin Kuruluşunda Ve İşleyişinde Ağır Hizmet Kusurunun Bulunduğuna İlişkin Danıştay Kararı
65 Davacıların Zararının Hizmet Kusuru İlkesi Uyarınca İdarece Tazmini Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
66 Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması, İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi, Ağır Hizmet Kusurunun Oluştuğu, Bu Nedenler İle Manevi Tazminata Hak Kazanılacağına İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı
67 Gerekli Tedavi Yapılmayarak Davacının Kolunun Sakat Kalmasına Yol Açıldığı Olayda İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Bulunduğuna İlişkin Danıştay Kararı
68 İdarenin Tazmin Yükümlülüğü Açısından Ağır Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla, Saptanması Gerektiğine İlişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı
69 İdari Eylemlerin Neden Olduğu Bedensel Zararlarda; Yasada Öngörülen Sürenin, Kesin Sağlık Raporunun Öğrenilmesi Üzerine İşlemeye Başlatılması Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
70 Komplikasyona Zamanında Müdahale Edilemediği, Ameliyat Sonrasında Tedavi Ve Bakımın Aksadığı, Gerekli Tedavinin Yapılmadığı, Bu Durumda Hizmet Kusurunun Açık Olduğu, Doğan Zararın İdarece Tazmini Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
71 Hastanede Yapılan Göz Ameliyatı Sonunda Davacının Gözünün Görmemesi Üzerine Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi Ve Manevi Zararın Tazmininin Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
72 Para Tahsili Veya Koruma Ve Gözetim Görevinin Varlığı Halinde Eyleminin Zincirleme Zimmet Suçunu, Aksi Halde Zincirleme Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağına Dair Yargıtay Kararı
73 Uyarlama Yargılaması Sırasında Hükümlünün Sadece Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Yargılama Giderlerinden Sorumlu Bulunduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
74 Zimmete Konu Paranın Suç Tarihi İtibariyle Alım Gücü ve Ekonomik Kıstaslar Nazara Alınması Gerektiği Halde Mahkeme Tarafından Sanığın Gereksinimi Kadar Para Almasının Kıstas Gösterilmesinin Sonuca Etkili Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı
75 Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
76 İhaleye Ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarında Eylemlerin Neler Olduğunun Ve Tarihlerinin Gösterilip, Gerekçelerinin Neler Olduğunun Açık Şekilde Karar Yerinde Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
77 Konut Kredisinde Alınan Dosya Masrafının, Komisyon Ve Sigorta Bedelinin Haksız Olduğuna Dair Yargıtay Kararı
78 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Baz İstasyonlarının Sağlığa Olası Zararlı Etkileri Nedeniyle Yerleşim Yerine Kurulumunun Engellenmesine Dair Kararı
79 Davanın Takipsiz Bırakılmasında 6100 Sayılı Kanun’un Derhal Uygulanırlılığı Söz Konusu İse De Hukuki Güven İlkesi Gereğince Davacının Kazanılmış Hakkı Bulunduğundan Davanın Açılmamış Sayılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
80 Davacının Bir Tür Çağrı Usulü Şeklinde Çalıştığına, Aralıklı Çalıştığına, Çalışılmayan Günlerin Kıdemden Sayılamayacağına, Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Ücret Alacağına Hükmedilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
81 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Emsal Taşınmaz Dava Konusu Taşınmazdan Daha Değerli Olduğuna, Buna Göre En Fazla Eşdeğer Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
82 Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme İle Birlikte Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmek Suretiyle Bulunacak Miktar Üzerinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hükmedileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
83 İtiraz İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılmasına Yönelik Olup Takibe Başlanmasından Sonra İleri Sürüldüğünden Yetkili Ve Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
84 Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bölgeye Ait Paftanın Zemine Uygulanması Suretiyle Gerçek Anlamda Yol Bağlantısının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağına İlişkin Yargıtay Kararı
85 Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Taşınmaz Alım Satımının Çok Olduğu Bir İlçede Komşu İlçeden Seçilen Emsale Göre Değerlendirme Yapılamayacağına, Tapu Kaydında Yer Alan Haciz Şerhinin Tespit Edilen Bedele Yansıtılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
86 Elatmanın Önlenmesi Davasında Tedbir Konulan Taşınmazın Çap Malikleri Aleyhine Açıldığına, Kayıtla ve Taşınmazın Mülkiyetiyle İlişkisi Olmayan Diğer Davalı Tarafından Yapılan İtiraz Üzerine Karar Tesis Edilemeyeceği İlişkin Yargıtay Kararı
87 İşçi Çalıştırma ve Çalışma Usullerinin Kayıtlara Dayanması Gerektiği İçin Puantaj Kayıtları Fazla Mesai Çizelgeleri İşyerine Giriş Çıkış Kayıtları ve Görevlendirme Yazıları Ücret Bordroları Getirtilip Değerlendirilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
88 Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacağı Davasında Davalı İşverenin 6 Günlük Hakdüşürücü Süre İçerisinde İş Sözleşmesini Feshetmiş Olduğuna, Feshin 4857 Sayılı Kanun’un 26. Maddesine Uygun Olduğuna, Davanın Reddedileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
89 Haksız Rekabetin Tespiti Önlenmesi Ve Maddi-Manevi Tazminat Davasında Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğuna, Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
90 Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde İdarece Belgelerin Mahkemeye Verildiği Gün Olan Dava Tarihinin Esas Alınacağına İlişkin Yargıtay Kararı
91 Fazla Mesai Alacağının Tahsili Davasında Kanun’un 68 Maddesinde Ara Dinlenmesinin Ne Kadar Olabileceğinin Düzenlendiğine, Anılan Maddenin Dikkate Alınmadan Hesaplama Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
92 Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebinde Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Biçilerek Bedelin Davalı İdareden Tahsili İle Taşınmazın Tapusunun İptali ve İdare Adına Tescil Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
93 İşçilik Alacağından Kaynaklanan İtirazın İptali Davasında Tanık Beyanları ve Ticaret Odasına Yazılan Yazının Cevabı Gözetildiğinde Davacı İşçinin Ücretinin Asgari Ücretin %10 Fazlası Olarak Kabul Edileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
94 Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Kendisine Borç Tahakkuku Yapılan Davacının Borçlu Olmadığının Tespiti Talebinde Bilirkişi Raporunun Yeterli İncelemeyi İçermediğine, Mümzilerinin Dinlenmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
95 Davacının Hangi Taleplerinin Reddedildiğinin, Yargılama Giderlerinin Ne Şekilde Hüküm Altına Alındığının, Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Ne Kadar Olduğunun Yasanın Emredici Hükmüne Rağmen Açıkça Belirtilmemesinin İsabetsiz Olduğuna İlişkin Yargıtay Karar
96 Vakfın Dağıldığının Tespiti Talebinde Mal Varlığının Tespiti İle Devri Konusunda Bir Karar Verilmesi Gereğine İlişkin Yargıtay Kararı
97 Ceza Yargılamasında Alınan Raporla Eylemle Zararlı Sonuç Arasında İlliyet Bağının Bulunduğu Fakat Kişide Kanamaya Yatkınlık Bulunmasının Kolaylaştırıcı Faktör Olduğu Tespit Edilmiş Olduğundan Tazminatta Uygun İndirim Yapılacağına İlişkin Yargıtay Kararı
98 Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasında İmar Planının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 5 Yıl İçerisinde Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Bedelinin Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
99 Hakaret Suçunun Neticesi Harekete Bitişik Şekli Suçlardan Olduğuna, Suç Kastının Varlığı İçin Eylemin İradi Olarak Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğuna, Olası Kast İle İşlenemeyecek Suçlardan Olduğunun Gözetileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
100 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Denetleyen Mahkemenin Yalnızca Gereken Yasal Koşulların Varlığı İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
101 Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlıkta Konşimentonun Esas Tutulacağına, Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiğine İlişkin Yargıtay Kararı
102 Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerine Göre Hakkında Tedbir Kararı Verilen Sanığın Tedbire Muhalefet Eyleminin Aile Mahkemesinde Görüleceğine İlişkin Yargıtay Kararı
103 İşçi Alacağı Davasında Taksi Şoförü Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edilmesi VeDavalının Birden Fazla Ticari Taksisi Bulunduğundan Esnaf Niteliğinin Araştırılması Gerektiğine, İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
104 Borçlu Adresini Terk Ettiği, Yeni Adresinin Tespit Edilemediği, Sanık Savunmasında İşyerini Taşıdıklarını Ancak Şu Anda Bir İşyerinin Olmadığına İlişkin Beyan Karşısında Atılı Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçunun Oluştuğuna İlişkin Yargıtay Kararı
105 İtirazın İptali Davasında Davacı Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Bulunmadığından Lehine Delil Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
106 Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali Davasında Kooperatifin Amacına Uygun Deniz Aracının Bulunup Bulunmadığının, Diğer Şartları Haiz Olup Olmadığının Resmi Makamlardan Araştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağına İlişkin Yargıtay Kararı
107 Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılmasının Mümkün Olmadığına, Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
108 Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Alınmayan Onaylı Mimari Proje Dışında Başka Bir Projenin Kabulüne Ve Bu Suretle Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçilmesini Karara Bağlayan Kat Malikleri Kurulu Kararının İptal Edileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
109 Sanığın Katılan Adına Kayıtlı Bulunan Telefon Hattına Saplama Yaparak Karşılıksız Yararlanma Suçunu İşlediğine, Eylemin Hırsızlık Olarak Değerlendirilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
110 Ticareti Terk Suçunun Oluşabilmesi İçin Ticareti Terk Edilmesi, Bunun Onbeş Günlük Süre İçerisinde Bildirilmemesi ve Bir Mal Beyannamesi Verilmemesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
111 Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Vergilendirmeler Uzlaşma Konusu Dışında Kaldığından Uzlaşmaya Başvurulmasının Dava Açma Süresini Etkilemeyeceğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı
112 Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyen Mükelleflerin KDV İndiriminin Reddi, Verginin Yansıma Özelliğini Bozacağından Davanın Davacı İddiaları Doğrultusunda İncelenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı
113 Gerçekten Yüklenilmeyen KDV’nin İndirim Konusu Yapıldığı Saptanırsa, Bu Eylemin 359. Md. Kapsamında Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı
114 KDV İndirimlerinin Kabul Edilmemesinden Dolayı Yapılan Vergilendirmelere Karşı Açılan Davalarda Her İki Tarafın Defterlerindeki Kayıtların Yeterli Olmadığına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı
115 Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
116 Silahla ve Yaşamsal Tehlikeye Neden Olacak Şekilde Kasıtlı Yaralamada Sanığın Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Hafif Sonuç Cezadan İkinci Kez Mahkumiyetin Sonuçlarını da Kapsayacak Şekilde Yararlandırılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
117 Sanıkların Ortağı Olduğu Firmalara Hisseleri Bulunan Bankalardan Kredi Kullandırma Eylemlerinin Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğuna, Suç Tarihlerinin Kredilerin Temdit Edildiği Tarih Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
118 Sanığın Mağduru Öldürmeye Yönelik Olarak Bir Çok Yerinden Yaraladığı, Daha Sonra Ambulans Çağrılmasını Sağladığı, Gönüllü Vazgeçmenin Unsurlarının Oluştuğu, Sanığın Silahla Kasten Yaralama Suçundan Cezalandırılacağına İlişkin Yargıtay Kararı
119 5275 Sayılı Kanun’un 107. Maddesinde Öngörülen Denetim Süresinin İnfaz Rejimine İlişkin Olduğuna, Bu Nedenle Türk Ceza Kanunu’nun 7/3. Maddesine Göre Derhal Uygulanması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
120 Cezanın İnfazında 5237 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdikten Sonra Bu Kanunda Düzenlenen Koşullu Salıverilme İnfaz Rejiminin Uygulanacağına, 4422 Sayılı Kanun Döneminde İşlenen Suçlar Bakımından İse Lehe İnfaz Kanununun Belirleneceğine İlişkin Yargıtay Kararı
121 Davacının İşinin Bölümünün Değiştirilerek Bir Hoşnutsuzluk Yaratıldığına, Davacı İşçinin Çalışma Süresinin Uzunluğu Dikkate Alındığında Davacının Sözü Edilen Nedenlerle İşyerini Haklı Terk Ettiğine, Kıdem Tazminatı İsteğinin Hüküm Altına Alınacağına İlişk
122 Muris Muvazaasına Dayalı Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse Tazminat İsteyebileceğinden Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
123 İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İtiraz Mercii İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiğine ilişkin Yargıtay Kararı
124 Yargıtay'ın Yerleşmiş Uygulamalarına Göre, Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerinin Klima Cihazını Kendi Bağımsız Bölümünün Pencere Ve Balkonuna Konulmasına Komşularını Rahatsız Etmemek Koşuluyla İzin Verilmekte İse De, Klimanın Ort
125 Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Da Bir Sonuca Varılması Gereğine İlişkin Yargıtay Kararı
126 Tehdit Suçundan Beraat Eden Ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti Hükmedileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
127 Manevi Tazminat İstemli Davada; Kimlik Bilgilerini Ele Geçiren Şahısların Telefon Hattı Satın Alarak Çaldıkları Cep Telefonu Vasıtası İle Kullandıkları, Davalı Şirketin Sözleşmeyi Bayii Olarak İmzalarken Gerekli Özeni Göstermediğinden Diğer Davalı Şirket
128 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık Suçunda Sanığın Babasından Kalan Emekli Aylığını Alma Koşullarını Kaybedip Kaybetmediğinin Dönem İçerisinde Araştırılıp Araştırılmadığının Tespit Edileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
129 Kambiyo Senedi Niteliğindeki Bonoya Dayalı Borçlar Aranacak Borçlar Niteliğinde Olup, Bonoda Belirtilen Borçluların Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemeden, Bonoda Öngörülen Yetkili Mahkemeden, Bonoda Gösterilen Ödeme Yerindeki Mahkemeden, Bonoda Öd
130 Ayıplı Mal Davasında Bilirkişilerin Uyuşmazlığa Konu Olan Deri Mamuldeki Açık Ya Da Gizli Ayıbı Tespit Edecek Bilirkişi Vasfında Olmadığına, Ürün Üzerinde Bu Alanda Uzmanlık Niteliğine Haiz Kişilerden Seçilerek İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği
131 PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Eşini Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiğine, Sanığın Eşinin Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığına, Bu Nedenle Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararı
132 Franchising Sözleşmesine Aykırılık İddiasına Dayalı Haksız Rekabetin Tespit Ve Önlenmesi İstemine İlişkin Davada Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Rekabet Yasağını Düzenleyen 5.5. Maddesi Hükmünün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İle Güvence Altına Alınan Çal
133 Taksirle Yaralama Suçunda; Yönetimindeki Araç İle Olay Günü Sollama Yasağı Bulunan Yol Üzerinde Araç Sollayarak Neden Olduğu Yaralamalı Trafik Kazasında, Sanığın Bilinçli Taksirle Hareket Ettiği Gözetilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
134 Mahkemenin Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış Ya Da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
135 Nihai Kararla İİK'nun 179/B Maddesindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirler
136 Keşfin Taraflar Usulen Davet Edildikten Sonra Hazır İseler Huzurlarında Aksi Takdirde Yokluklarında Yapılacağına, Bu Kuralın İhlali Halinde Dinlenme Hakkının Elinden Alınmış Sayılacağına İlişkin Yargıtay Kararı
137 Kasten Öldürme Suçunda; Olayın Başlangıcını Gören Tanık Bulunmadığı, Bıçaklama Olayından Önce Her İki Tarafın Da Kendisine Küfür Edildiği Yönünde Birbirlerini Suçlamaları Karşısında, İlk Haksız Hareketin Kim Tarafından Yapıldığının Tespit Edilemediği Olay
138 Anayasa Mahkemesi'nin Konuya İlişkin İptal Kararının Yürürlüğe Girmemesi Ve Geçmişe Etkili Olmaması Nedeniyle; Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına İlişkin Kanunda Harçlar Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak
139 Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
140 Sanığın Sahte Nüfus Cüzdanını Kullanarak Müşteki Adına Vekaletname Çıkarıp, Şirket Kurup, Çek Keşide Etmek Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğuna Dair Yargıtay Kararı
141 Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Bir Sonuca Varılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
142 Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Özgü Suçlardan Olduğuna, Failinin ‘Kamu Görevlisi’ Niteliğini Taşıması Ya Da Özel Yasası Gereğince Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılabilen Bir Kimse Olması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
143 Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak Suçunda Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
144 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinin, anayasa Mahkemesi’nce İptal Edildiğine İlişkin 19 Mayıs 2012 Tarih Ve 28297 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Gerekçeli Karar
145 5941 Sayılı Kanun’da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından, Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
146 Borcun Ödenmediğine Dair Uyuşmazlık Bulunmadığından Verilen Bononun Teminat Fonksiyonu Ortadan Kalkıp Kesin Muayyen Ve Likit Bir Borcu İhtiva Etmesi Nedeniyle Talebin Kabulü Gereğine İlişkin Yargıtay Kararı
147 Tarafların Nişanlılıktan Sonra Resmi Nikah Olmadan Düğün Yaparak Birlikte Yaşadığı Ve Birlikteliğin Bozulduğuna, Davada Nişanlılık Hükümlerinin Uygulanacağına Ve Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
148 Takibe Ve Davaya Konu Senedin Bono Vasfını Taşımaması Hali Bizatihi Borçluyu Senet İçeriğinde Taahhüt Edilen Edimin Yerine Getirilmesi Borcundan Kurtarmayacağından Alacaklının Alacağını Tahsiline Engel Oluşturacak Şekilde Senedin İptaline Karar Verilemeye
149 Çalışmanın Tespiti Davasında Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nın Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceğine İlişkin Yargıtay Kara
150 Mahkumiyet Süresinin Hesabında Ayın 30 Gün Yılın İse Resmi Takvime Göre Hesaplanacağına, Ayrıca 2008 ve 2012 Yıllarında Şubat Ayının 29 Gün Çekmesi Nedeniyle Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
151 Yeni Dönem Kira Bedelinin Hak ve Nesafet Uygulaması Yoluyla Tespit Edileceğine, Mahallinde Bilirkişi Heyeti Marifetiyle Yeniden Keşif Yapılarak Karar Verileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
152 Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğu İddiasında Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
153 Davalılar Tarafından Bilinmeyen Ve Zararlı Sonucun Meydana Gelmesinde Etken Olan Husus Nedeniyle Tazminattan İndirim Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
154 Vadesi Gelmiş Ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde Veya 3. Şahısta Olan Taşınır Ve Taşınmaz Mallarını Ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
155 Yanlış Tedaviden Kaynaklanan Tazminat Talebinde Davanın Doktorun Eyleminin Görev Sırasında Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Nedeniyle İdareye Karşı Açılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
156 Tapudaki Kimlik Bilgilerinde Düzeltme Yapılması İsteminde Re'sen Araştırma Yapılması Gerekliliğine, Bu Davaların Sonucunda Verilen Kararların Kesin Hüküm Sayılmayacağına, Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Dahi Tapu Sicil Müdürlüğü’nün Yargılama Gid
157 İddianame İçeriğinde Sanığın Tehlikeli Araç Kullandığı Belirtildiğinden, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Da Dava Açıldığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
158 Tarafların Gerek Yargı Organlarınca Gerekse Karşı Tarafça Yapılan İşlemler Konusunda Bilgilendirilmelerinin Zorunlu Olduğuna, Kişinin Kendisinden Habersiz Yargılama Yapılarak Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararı
159 TMK’nın 683. Maddesi Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimsenin Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
160 Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebinde Davalının Savunması İle İbranamenin İçeriğinin Çelişkili Olması Sebebiyle İbranameye Değer Verilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
161 Nitelikli Yağma Suçu İşleyen Sanıkların Eyleminin Aynı Zamanda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturacağına İlişkin Yargıtay Kararı
162 Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı İsteminde Davacıların Mirasçı Olması Sebebiyle Aktif Dava Açma Ehliyetlerinin Bulunduğuna Ve Böyle Bir Davayı Açmakta Hukuki Yararlarının Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
163 İspat Yükü Altında Bulunan 3. Kişinin Sunduğu Hacizle Aynı Gün Düzenlenmiş Faturanın Sonradan Temini Mümkün Belgelerden Olup İstihkak İddiasını Kanıtlamaya Elverişli Olmadığına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
164 Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebinde İşlemin Tarafı Olan Ve Tapu Maliki Olan Kocanın Da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
165 Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Haciz Safhası Olmadığından Haczin Kaldırılması İsteminin Konusu Olmadığına Ve Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Rehin Konusu Aracın Yakalanarak Muhafaza Altına Alınabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
166 Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
167 Sigortalılık Olgusunun Varlığının Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Karar Verilebileceğine, Eksik İnceleme İle Hüküm Tesis Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
168 HMK'nun 391/3 Maddesi Uyarınca İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurma Olanağı Getirildiğine İlişkin Yargıtay Kararı
169 Sağlanan Menfaat Miktarı Pek Fahiş Kabul Olunarak Artırım Yapıldığı Halde Uyarlama Hükmünde Alt Sınırdan Ayrılarak Ceza Tayini Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı
170 Bozma İlamında Kesinleşen/Kapsamı Dışında Bırakılan Hususların Temyiz Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
171 Davanın Ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı
172 Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kat Mülkiyeti Ya Da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsa Değerlendirmesinde Emsal Olamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı
173 İdari Para Cezalarının İadesi İçin İadeye Konu Edilen Miktar Gösterilerek Bu Miktara İlişkin Nispi Karar Harcı Yatırılmak Suretiyle Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Düzenlenecek Dilekçeler İle Ayrı Ayrı Dava Açılması Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı
174 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tesciline İlişkin Davada Davalının Beyanlarına Göre, Anlaşmaya Yanaşmayacakları Anlaşıldığından Davaya Devam Olunarak Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı
175 Tedbir İsteyenin Haklılığı Konusunda Kuvvetle Muhtemel Yaklaşık Kanaatin Yeterli Olacağına İlişkin Yargıtay Kararı
176 Tapuya Güven İlkesi Gereğince İyi Niyetle Taşınmaz Edinenlerin, Tapu Kaydının Tutulması Nedeniyle Doğan Zararlarının Tazminini, Satıcının Tekeffülü Hükümlerine Göre İsteyebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı
177 İşe İade Kararına Rağmen İşverenin İşçiyi Çalıştırmaması Halinde Kıdem Tazminatının Hesabına İlişkin Yargıtay Kararı
178 Açılan İşe İade Davasında Feshin Geçersizliğine Karar Verilmekle İş İlişkisinin Kesintisiz Devam Edeceğine, Davacının İşverence İşe Başlatılmadığı Tarihte İş İlişkisinin Sonlanacağına, Kıdem Tazminatı Hesabında Bu Tarihteki Tavanın Gözetilmesi Ve Kıdem Ta
179 Memurların Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara İlişkin Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılabilmesinin, Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Koşuluna Bağlı Bulunmasına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kuru
180 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ticari işletme kurup işlettikleri için tacir olduklarına ve bu nedenle özel hukuk tüzel kişisi oldup haklarında özel hukuk kurallarının uygulanacağına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
181 Görevi Kötüye Kullanma Suçu İle İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
182 Boşanma Yönünden Kesinleşen Karardaki Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları İçin Kesinleşme Koşulu Aranmaksızın İcra Takibi Yapılabileceğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
183 Tutukluluk Kararı ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
184 Tutukluluk Süreleri İle İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
185 HMK ile yürürlük kazanan belirsiz alacak davası karşısında kısmi dava müessesinin yorumuna ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı
186 Anayasa Mahkemesi’nin Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hakkındaki Karar
187 Anayasa Mahkemesi’nin Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin İkinci Fıkrasına 30.6.2004 Günlü, 5205 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Eklenen “… İle Tek Parselde, Bodrum Katı Dışında En Çok İki Katlı ve Toplam İkiyüz Metrekareyi Geçmeyen Müstakil Yapıl
188 Yargıtay’ın Evlilikte Bir Yıl Dolmadan Tarafların Anlaşmasına Dayanılarak Boşanma Kararı Verilemeyeceğine İlişkin Kararı
189 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının “Kurumca İtirazı Reddedilenler, Kararın Kendilerine Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Yetkili İdare Mahkemesine Başvurabilirler.” Biçimindeki Dördüncü Cüml
190 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Bazı Kısımlarının Yürülüğünün Durdurulmasına ve İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
191 Tenfize İlişkin Yargıtay Kararı…
192 Faiz Oranlarındaki Düşüş Nedeniyle Bankanın Yeniden Yapılandırma Talebini Kabul Ettiği, Bu Nedenle Masraf, Komisyon Adı Altında Ücret Talep Etmesinin Usul Ve Yasaya Uygun Olmadığına İlişkin Tüketici Mahkemesi Kararı
193 Anayasa Mahkemesi’nin Soyadı Kanunu’nun 4. Maddesinin İkinci Fıkrasının; “Evliliğin Feshi Veya Boşanma Hallerinde Çocuk Anasına Tevdi Edilmiş Olsa Bile Babasının Seçtiği Veya Seçeceği Adı Alır.” Biçimindeki Birinci Cümlesi İle İlgili İptal Kararı
194 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Kararı…
195 Danıştay’ın Tam Gün Yasası İle İlgili Kararı…
196 Yargıtay’ın Kredi Kartı Kullanım Ücreti Kesilmesine Karşı 10 Yıl Geriye Dönük Tüm Kesintilerin Talep Edilebileceğine Dair Kararı…
197 Anayasa Mahkemesi’nin Aile Soyadı Olarak Kocanın Soyadına Öncelik Verilmesinin Eşitlik İlkesine Aykırılık Oluşturmadığına İlişkin Kararı
198 Anayasa Mahkemesi’nin, Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin, Üçüncü Fıkrasına İlişkin Açılan İptal Davasına İlişkin Kararı
 
free poker